Referat - Generalforsamling 2018

Dagsorden:

Valg af dirigent

Keld Overgaard.
Lovligt indkaldt Generalforsamling.

Valg af stemmetæller
Ronnie og Torben.

Formandens beretning
Aflagt.
Ingen kommentar.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Iben fremlagde regnskab.
Ingen spørgsmål.

Regnskab godkendt.

Indkomne forslag

6.1 Ændres til:

Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.
Stemmer for 12.
Imod 3.
Stemmeberettiget antal 15.
Forslaget er vedtaget.

7.4 I dagsorden punkt 6 ændres til:
Valg af en suppleant.
Vedtaget enstemmigt.

10.2 Ændres til:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Vedtaget enstemmigt

10.2 b. Ændres til:
Der vælges 1 suppleant der er på valg hvert år.
Vedtaget enstemmigt

10.2 c. Udgår
Forslag trukket

10.4 Rettes til:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Vedtaget enstemmigt

17.1 Ændres til:
Disse vedtægter, træder i kraft når de er godkendt af Danmarks jægerforbund.
Vedtaget enstemmigt

19.2 Ændres til:
Gl. Holbæk amtskydning samt Turneringsskydning 1977 bliver støttet med indmeldingsbeløbet.
Vedtaget enstemmigt

20.3 Ændres til:
Støtte kontingent – bestyrelsen fastsætter beløb størrelsen pr. år.
Vedtaget enstemmigt

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er / bestyrelsen foreslår følgende:
Ronnie Olsen bliver siddende i 1 år.
Michael Pedersen bliver siddende i 1 år.
Simon Andersen trækker sig - Stig Overgaard 2 år.
Felex Pedersen trækker sig.
Brian Hansen trækker sig - Michael Larsen 2 år.
Torben Johansen trækker sig - Keld Overgaard 2 år.
Theis Klingenborg trækker sig.
Vedtaget enstemmigt

7: Valg af en suppleant
Trine Krath.
Valgt enstemmigt.

8: Valg af to revisorer samt én revisorsuppleant
1. Felex Pedersen
2. Kim Bertelsen
3. Hans Gravberg

9: evt.
Keld opfordre til fredsmøde til arbejds dagen 10. 11. Marts.
Brian Hansen fremlagde beretning om tilmelding til Turneringsholdende.
Keld oplyste at der er 4 hold tilmeldte til Turneringsskydningen.

MVH Bestyrelsen

Søg på siden

Nyheder

DJ logo new

Facebook

download

Sol op/ned

sol op ned